woensdag 9 mei 2018

HvJ Volkswagen AG: een verlichting voor de teruggaaf van btw?


Op 21 maart 2018 heeft het HvJ in de zaak C-533/16 antwoord gegeven op de vraag of het Unierecht zich tegen een regeling verzet waarin pas jaren na levering van goederen alsnog btw in rekening is gebracht en betaald, het recht op btw teruggaaf wordt ontzegd op grond van een formele vervaltermijn zodat het verzoek om teruggaaf van btw wordt geweigerd. In BTW-bulletin 2018/35 gaan Roelof Vos en Ron Jeronimus in op het arrest van het HvJ en maken zij een koppeling met de thans in Nederland geldende formele vereisten rondom het recht op aftrek van voorbelasting.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D02897&cpid=WKNL-LTR-Nav2


mr. R. Vos en mr. R. Jeronimus in BTW-bulletin 2018/35

vrijdag 23 maart 2018

HvJ Farkas: geen aftrek ten onrechte betaalde btw, wel een vordering op de leverancier en fiscus.

Op 26 april 2017 wees het HvJ een arrest waarin werd geoordeeld over het recht op aftrek bij ten onrechte betaalde btw (ECLI:EU:C:2016:864). Ook werd in dit arrest overwogen dat beboeting onder omstandigheden strijdig is met het evenredigheidsbeginsel, indien uit de feiten volgt dat geen sprake is van fraude of enig belastingnadeel.  In deze bijdrage zetten wij de procedure over het HvJ uiteen, waarna wordt afgesloten met een conclusie.

mr. R. Vos en mr. R.J. de Jong

BTW-bulletin 2018/20, maart 2018

woensdag 28 februari 2018

Horizontaal toezicht (HT): vertrouwen behoeft geen contract

Sinds 2005 wordt in aanvulling op verticaal toezicht op belastingplichtigen ook HT toegepast. Doel van HT is een gelijkwaardige relatie tussen belastingdienst en belastingplichtige te bewerkstelligen, die gebaseerd is op vertrouwen en niet op wantrouwen.

Het sluiten van een formeel convenant is wat ons betreft overbodig. Vertrouwen laat zich immers niet sturen door papier. Echt toezicht zal toch primair verticaal dienen plaats te vinden. Uiteraard is minder verticale controle nodig als de ondernemer beschikt over een deugdelijk intern controlesysteem, dan wel de fiscus erop vertrouwt dat fiscale verplichtingen door de ondernemer worden nagekomen. Wie goed doet, goed ontmoet.  
https://www.hertoghsadvocaten.nl/nl/nieuws/hertoghs-beschouwt/horizontaal-toezicht-ht-wederzijds-vertrouwen-in-belastingzaken-behoeft-geen-contract/

donderdag 28 december 2017

Massaal bezwaar btw-correctie privégebruik auto's

Per 1 juli 2011 zijn er enkele ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak.  Deze wetswijziging heeft geleid tot een grote hoeveelheid bezwaarschriften.  Tot op heden heeft de belastingdienst circa twee miljoen bezwaren ontvangen die betrekking hebben op deze materie.  De staatssecretaris heeft deze bezwaren aangewezen als een zogenoemd collectief massaal bezwaar.  De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 beslist op de belangrijkste rechtsvragen en belanghebbenden deels in het gelijk gesteld.  De belastingdienst heeft de belanghebbenden vervolgens tot 15 juli 2017 in de gelegenheid gesteld om hun bezwaren nader te motiveren en aannemelijk te maken dat de bijtelling van het forfait voor hen te hoog uitvalt.

mr. R. Vos en mr. R.J. de Jong

BTW-bulletin nr. 12, 2017

woensdag 13 december 2017

Schending fiscale neutraliteit bij weigering btw teruggaafverzoek na afloop van vijfjaarstermijn


Onlangs verscheen de conclusie van Advocaat-Generaal M. Compos Sánchez-Bordona over een zaak waarin het gaat om de termijn waarbinnen de btw in aftrek kan worden gebracht, het beginsel van fiscale neutraliteit en de evenredigheid. In deze btw-kwestie betreft de vraag van de verwijzende rechter de termijn waarbinnen de btw-aftrek kan worden verricht en of de termijn voor belastingteruggaaf kan worden berekend vanaf een tijdstip waarop (enkel) aan de materiële voorwaarden voor de uitoefening van het recht op belastingteruggaaf is voldaan of dat moet worden vastgehouden aan een formele voorwaarde (vijfjaarstermijn).


https://www.hertoghsadvocaten.nl/nl/nieuws/hertoghs-beschouwt/schending-fiscale-neutraliteit-bij-weigering-btw-teruggaafverzoek-na-afloop-vijfjaarstermijn


Hertoghs beschouwt #44

donderdag 16 november 2017

Alsnog medische btw vrijstelling en schadevergoeding


Heeft een ondernemer ten onrechte btw voldaan op aangifte? Een vordering tot schadevergoeding behoort tot de mogelijkheden, mits die voldoende is onderbouwd. Een acupuncturist ging daarvoor onlangs naar de fiscale rechter vanwege te veel betaalde btw.


http://taxlive.nl/-/hertoghs-alsnog-medische-btw-vrijstelling-en-schadevergoeding-

mr. R.Vos en mr. R. Jeronimus 

woensdag 15 november 2017

Mediation als "gamechanger" om fiscale conflicten op te lossenAls Youp van ’t Hek een hele column wijdt aan de
Belastingdienst,3 is het wellicht tijd om even rechtop te
gaan zitten. Hij is immers de man die Heineken op de
knieën kreeg met het merk Buckler. Het is bij de Belastingdienst
volgens Youp een grote ‘kolerezooi’. Er wordt niet
gecontroleerd en de goeie mensen die dat konden zijn bij
de Belastingdienst vertrokken door een vertrekregeling die
€ 700 miljoen heeft gekost.
Loop je als belastingplichtige wel tegen de lamp zoals
BN’ers Cootje Stompé of Robin van Linschoten dan
besteedt in elk geval de pers daar ruim aandacht aan. In
het AD van 25 augustus 2017 schrijft Sheila Sitalsing:4 ‘je
eindigt dan als ontbijtprakje’. Deze verhalen hebben volgens
haar een disciplinerende werking op andere belastingplichtigen.
De belastingmoraal is volgens haar hoog in Nederland.
Slechts 20% van de belastingplichtigen meent dat de
Staat iets van hem afpakt. Zij vraagt zich af of dat zo blijft
nu het zo’n ‘soepzooitje’ is bij de Belastingdienst.
We leven in een tijd dat dingen makkelijk kunnen schuiven:
niets is zeker. Wie had immers voor mogelijk gehouden dat
Zwarte Piet zou verdwijnen bij onder andere warenhuis De
Bijenkorf? Veranderingen vinden doorgaans van onderaf
– gezien de hoeveelheid burgerinitiatieven die er op dit
moment zijn – ook wel weer hun weg.


MBB, september 2017, nr. 9
mr. R. Vos en drs. A.J van Raay